Gårdsförsäkring

Gårdsförsäkring är till för dig som bedriver småskalig verksamhet inom jordbruk eller hästverksamhet och för dig som bedriver skogsbruk i egen skog. Med gårdsförsäkringen får du ett bra grundläggande skydd. Om du vill utöka eller anpassa skyddet ytterligare, hjälper vi dig med det. Gårdsförsäkringen gäller inte för bostadshuset och ditt personliga lösöre, utan är en komplettering till Villahemförsäkringen.

Tilläggsförsäkring för Skog - 3 nivåer med olika omfattning, beroende på vilket behov du har. Mer information om respektive nivå finns i villkoret LG05.

Detta ingår bland annat i en gårdsförsäkring

Egendomsskydd

Egendomsskydd

Försäkring ger skydd åt ekonomibyggnader och uthus inklusive den fasta utrustning och inredning som finns i dessa byggnader. Byggnaderna måste anges i försäkringsbrevet för att vara skyddade. Egendomsförsäkringen ersätter vid bland annat skada orsakad genom brand, åskslag, elfenomen, stöld, , skadegörelse, utströmning av vätska och naturskador. Försäkringen kan omfatta exempelvis byggnader, byggnadsinventarier, maskiner och inventarier.

Ansvarsskydd

Ansvarsskydd

Om du blir krävd på skadestånd utreder vi om det finns skäl för skadeståndskraven. Vi förhandlar med den som kräver skadeståndet och representerar dig vid en rättegång. Du har också möjlighet till ersättning för eventuella rättegångskostnader och för skadestånd.

Rättsskydd

Rättsskydd

Rättsskyddet i din försäkring kan under vissa förutsättningar hjälpa till med ombuds- och rättegångskostnader för tvistemål som uppkommer i försäkrad verksamhet. . Tvist anses föreligga när ett framställt krav helt eller delvist tillbakavisats. Huvudregeln är att tvisten ska kunna prövas av allmän domstol.

Tvister som inte omfattas är bland annat småmål, arbetstvister och brottmål.

Krisskydd

Krisskydd

Genom krisförsäkringen får du ersättning för behandling hos psykolog efter en inträffad skada, till exempel en brand eller ett rån.