Lantbruksförsäkring

Vår lantbruksförsäkring är till för dig som äger eller brukar en jord- eller skogsfastighet. Beroende på hur ditt lantbruk ser ut har du olika behov av försäkringsskydd. Ekonomibyggnader representerar ofta höga värden, hur klarar sig din ekonomi och verksamhet om de brinner ned? Med vår lantbruksförsäkring får du ett bra skydd som ger dig egendoms-, avbrotts-, ansvars- och rättsskyddsförsäkring. Du väljer själv den skyddsnivå som passar just din verksamhet.

Vi försäkrar byggnader och skog samt gårdens maskiner, produkter och djur. Försäkrad verksamhet:

  • Jordbruk, skogsbruk, hästverksamhet och djurhållning.
  • Förädling och försäljning av gårdens djur, jordbruks- och skogsprodukter.
  • Körslor och tjänster åt andra när du använder gårdens byggnader och lösegendom.
  • Tilläggsförsäkring för Skog - 3 nivåer med olika omfattning, beroende på vilket behov du har. Mer information om respektive nivå finns i villkoret GN2.

Detta ingår bland annat i en lantbruksförsäkring

Egendomsskydd

Egendomsskydd

Egendomsförsäkringen ersätter vid bland annat skada orsakad genom brand, åskslag, elfenomen, kollision, vältning, dikeskörning, stöld, tjuvslakt, skadegörelse, utströmning av vätska, naturskador och skador till följd av avbrott i tillförsel av el, gas, vatten eller värme. Försäkringen kan omfatta exempelvis byggnader, byggnadsinventarier, verksamhetens maskiner och inventarier, djur och producerade och inköpta produkter.

Ansvarsskydd

Ansvarsskydd

Om du blir krävd på skadestånd utreder vi om det finns skäl för skadeståndskraven. Vi förhandlar med den som kräver skadeståndet och representerar dig vid en rättegång. Du har också möjlighet till ersättning för eventuella rättegångskostnader och för skadestånd.

Rättsskydd

Rättsskydd

Rättsskyddet i din försäkring kan under vissa förutsättningar hjälpa till med ombuds- och rättegångskostnader för tvistemål som uppkommer i försäkrad verksamhet. . Tvist anses föreligga när ett framställt krav helt eller delvist tillbakavisats. Huvudregeln är att tvisten ska kunna prövas av allmän domstol.

Tvister som inte omfattas är bland annat småmål, arbetstvister och brottmål.

Krisskydd

Krisskydd

Ersättning och behandling hos psykolog vid olika typer av krissituationer.