Personuppgifter

Vi värnar om din integritet.

Vi värnar om din integritet och är därför mycket försiktiga när vi behandlar dina personuppgifter. På den här sidan kan du läsa om hur vi samlar in, delar och använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Det är viktigt att du tar del av informationen och om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vad är en personuppgift?

All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet är personuppgifter. Även foton och ljudupptagningar på individer kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Dataskyddsförordningen GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla 20180525 och ersätter den svenska personuppgiftslagen. Även om mycket är sig likt ställs det nu högre krav på hur företag samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Varifrån hämtar vi personuppgifter?

Personuppgifterna hämtas från dig när du tecknar avtal med oss eller med Länsförsäkringsbolag genom oss. Det kan till exempel vara genom webbformulär, e-post, chatt, ansökningar på papper och telefonsamtal som spelas in. Därutöver inhämtar vi personuppgifter löpande från allmänt tillgängliga källor såsom privata och offentliga register. Vid skadereglering kan vi få uppgifter från en skadelidande tredje man eller från en annan försäkringsgivare vars kund är involverad i samma skada.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Inlands behandlar personuppgifter om dig i de fall du t.ex. är försäkringstagare, försäkrad, medförsäkrad, inbetalare, förmånstagare, skadelidande, fullmaktshavare, kontaktperson eller företrädare för en juridisk person, verklig huvudman eller webbplatsbesökare.

De personuppgifter som behandlas är exempelvis namn, civilstånd, kontaktuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om yrke och medborgarskap, ekonomiska förhållanden samt hälsouppgifter. Vi behandlar även onlineidentifikatorer såsom IP-adresser, MAC-adresser eller motsvarande.

Nödvändiga personuppgifter för att kunna ingå avtal eller följa gällande lagar

En förutsättning för att Inlands ska kunna tillhandahålla dig aktuell tjänst eller produkt, eller vidta övriga åtgärder som begärs av dig under avtalsperioden t ex i samband med skadereglering, är att du tillhandahåller de personuppgifter som Inlands efterfrågar och som är nödvändiga för ingående och fullgörande av avtal med Inlands och bolag inom Länsförsäkringsgruppen.

Skaderegistrering

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän reglerar vissa skadehändelser för Inlands kunder och kan registrera och hämta vissa uppgifter från ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister – GSR. Detta register innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att försäkringsbolaget får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. Ändamålet med GSR är att tillhandahålla ett underlag till försäkringsföretag för att identifiera oklara försäkringsfall. Därigenom kan företagen motverka utbetalning av ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter. Uppgifterna kan även användas i avidentifierad form för statistiska ändamål. Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. Se www.gsr.se för mer information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Inlands kommer aldrig att sälja dina personuppgifter. Däremot lämnar vi ut personuppgifter till bolag inom Länsförsäkringsgruppen och Anticimex Försäkringar, med beaktande av för statistiska ändamål och även för marknadsföringsåtgärder. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till andra företag som vi samarbetar med för att utföra sina tjänster, exempelvis Bankgirocentralen, leverantörer av IT-infrastrukturtjänster samt återförsäkringsbolag.

Därutöver kan dina personuppgifter lämnas ut till myndigheter, om Inlands är skyldiga att göra det enligt lag. I samband med tvister och andra förfaranden för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk kan personuppgifter också komma att lämnas ut till domstolar, nämnder och motparter. Därutöver kan uppgifter om ditt sakförsäkringsinnehav även lämnas ut till personer som du delar hushåll med. Den rättsliga grunden för att lämna personuppgifter till andra bolag är för att kunna fullgöra våra avtal med dig, eller rättslig förpliktelse om vi är skyldiga enligt lag. I vissa fall kan det även vara en intresseavvägning, till exempel Inlands berättigade intresse att marknadsföra produkter och tjänster från bolag inom Länsförsäkringsgruppen, i strävan att kunna erbjuda kunder ett bredare produktutbud.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna kommer att sparas så länge avtalsförhållandet består, annat åtagande eller rättsligt anspråk kan göras gällande och därefter i högst 10 år utöver innevarande år med hänsyn till regler om preskription. I vissa fall kan uppgifterna komma att sparas längre tid på grund av annan lagstiftning såsom försäkringsavtalslagen eller föreskrifter om kapitaltäckningskrav som Inlands vid var tid måste uppfylla. Andra tidsfrister kan också gälla när personuppgifter sparas för andra syften än på grund av avtalsförhållandet och är för att Inlands ska uppfylla gällande lagstiftning avseende bokföring (7 år).

Uppgifter som enbart behandlas för marknadsföringsändamål och som inte leder till avtal sparas normalt som längst 12 månader.

För vilka syften behandlar vi personuppgifter?

Hantera avtal, ansökningar & offerter

Fullgöra och administrera avtal

Exempel:

 • Samla in, registrera och administrera de uppgifter som behövs för avtalet.
 • Uppdatera uppgifter som folkbokföringsadress.
 • Hantera inbetalningar av försäkringspremier.
 • Reglera försäkringsskador.
 • Beräkna premier och avgifter.
 • Svara på dina frågor via webbformulär, telefon eller chatt.
 • Återförsäkra våra försäkringsrisker i förekommande fall.
 • Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk som till exempel regressanspråk.

Vidta åtgärder som begärts innan avtal tecknats

Exempel:

 • Registrera de uppgifter som behövs för att lämna offert.
 • Bedöma en ansökan om exempelvis försäkring.
 • Samla in, kontrollera och registrera de uppgifter som behövs för att ingå avtal.
 • Förbereda och genomföra rådgivning till dig om våra produkter och tjänster.

Följa lagar & förordningar

Uppfylla krav enligt gällande lag eller författning

Exempel:

 • Kontrollera personuppgifter mot sanktionslistor som vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att tillämpa.
 • Åtgärder för att motverka penningtvätt och terrorfinansiering.
 • Rapportera till myndigheter, både svenska och utländska.

Behandlingar som grundas på vårt berättigade intresse

Exempel:

 • Ge en helhetsbild av dina engagemang hos Inlands och hos samarbetspartner inom Länsförsäkringsgruppen, som i förekommande fall även kan vara försäkringsgivare för delar av Inlands försäkringsprodukt.
 • Genomföra marknadsföring som till exempel direktmarknadsföring via e-post och sms.
 • Marknads- och kundanalyser, i vissa fall inklusive profilering.
 • Genomföra kundundersökningar.
 • Ta fram statistiska underlag för våra riskbedömningar och försäkringsprodukter.

Förbättra våra produkter & tjänster

Exempel:

 • Utveckla och förbättra våra produkter och tjänster, både befintliga och nya.
 • Utveckla och testa våra system för att hantera våra produkter och tjänster på ett säkert och effektivt sätt

Förhindra bedrägerier

Exempel:

 • Förebygga, utreda och avvärja bedrägerier. Det kan innebära kontroller i offentliga register samt hos samarbetspartners i vår skadereglering.

Rättslig grund för vår personuppgiftsbehandling

Fullgörande av avtal.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås. Se exempel på behandlingar under Hantera avtal, ansökningar och offerter.

Rättslig förpliktelse

Behandlingen av dina personuppgifter krävs enligt lag eller annan författning. Det kan vara behandlingar som beskrivs under Följa lagar & förordningar men även behandlingar i sådana fall när du inte är avtalspart men vi har en rättslig förpliktelse att uppfylla.

Berättigat intresse

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt eller annan parts berättigade intresse, såsom exempelvis vårt berättigade intresse av att utveckla och anpassa vårt erbjudande till dig, marknadsföring, intresset att förhindra försäkringsbedrägerier etc. Vi genomför även behandlingar för att hjälpa dig att förebygga skador. Dessa behandlingar utförs dock bara under förutsättning att sådant berättigat intresse väger tyngre än dina och andras intresse av skydd för den personliga integriteten. Se exempel på behandlingar under Behandlingar som grundas på vårt berättigade intresse.

Samtycke

När den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är samtycke får du lämna ett sådant samtycke för att vi ska få behandla dina personuppgifter.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vi har då fortsättningsvis ingen rätt att behandla uppgifterna med stöd av samtycket, och om en viss behandling utförts med stöd av samtycket kommer vi inte längre kunna slutföra behandlingen. Det innebär exempelvis att om handläggning av en ansökan sker med stöd av ett lämnat samtycke, och samtycket återkallas under pågående handläggning, kommer vi inte längre kunna handlägga din ansökan. Ett återkallande påverkar inte den rätt Inlands haft att utföra åtgärder så länge samtycke funnits.

Rättsliga anspråk

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk i samband med tvister och andra förfaranden, exempelvis regressanspråk.

Dina rättigheter och hur du använder dem

Registerutdrag

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar, eller har tillgång till, om dig (registerutdrag). För att ingen annan ska kunna ges tillgång till dina uppgifter måste du identifiera dig när du begär registerutdrag. Registerutdrag kan begäras via ett personligt besök på vårt kontor på Torggatan 2 i Kungälv, medtag legitimation.

Dataportabilitet

Du kan begära att få ta del av de personuppgifter som du själv har tillhandahållit och som Inlands behandlar elektroniskt, genom en elektronisk kopia. Du kan även begära att den elektroniska kopian ska överföras direkt till en annan personuppgiftsansvarig om detta är tekniskt möjligt.

Ansökan om dataportabilitet kan göras på samma sätt som ansökan om registerutdrag.

Invändning

Du har rätt att invända mot sådan behandling av uppgifter som grundar sig på berättigat intresse eller allmänt intresse. Du har även rätt att invända mot direktmarknadsföring. Det gör du enklast genom ett besök på vårt kontor eller i ett mejl till oss.

Rättelse och begränsning

Inlands är skyldiga att ha korrekta och aktuella personuppgifter om dig. Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära rättelse eller komplettering av dessa. Du har även rätt att begära att vi begränsar omfattningen av personuppgifter som behandlas om dig vid exempelvis utredning av intresseavvägning.

Rätten till radering - rätten att bli bortglömd

Under vissa förutsättningar kan du begära att uppgifter om dig raderas när de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilka de samlades in. Inlands tar bort uppgifter om dig när dessa inte längre behövs, men kan på grund av annan lagstiftning vara skyldiga att spara data om dig för att uppfylla lagkrav.

Rätt att slippa helt automatisk behandling

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande om beslutet kan ha rättsliga följder eller i betydande grad påverkar dig på annat sätt. Länsförsäkringar har dock rätt att använda sig att automatiserat beslutsfattande om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan dig och Länsförsäkringar eller du har gett ditt samtycke.

Kontaktuppgifter Kontakta oss vid frågor

Har du frågor eller vill använda dig av någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Dataskyddsombud

Vi har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och andra bestämmelser som gäller för behandling av personuppgifter. Dit kan du även vända dig för att göra andra invändningar mot behandling av dina personuppgifter.

E-post: info@inlands.se Adress: Dataskyddsombud, Inlands Försäkringsbolag, 442 32 Kungälv.

Integritetsmyndigheten

Du har också alltid rätt att lämna in ett klagomål eller lämna in anmälan om överträdelser av dataskyddsförordningen till Integritetsmyndigheten.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig i de avtal som du tecknar med oss är Inlands försäkringsbolag och i förekommande fall bolag inom Länsförsäkringsgruppen, när sådant bolag är försäkringsgivare för delar av Inlands försäkringsprodukt.