Villahemförsäkring

Villahemförsäkringen är en kombinerad försäkring för ditt boende. Den innehåller både hemförsäkring och villaförsäkring. Det betyder att dina ägodelar, ditt bostadshus och andra byggnader på din tomt skyddade. För dig som bor på en fastighet med ladugård eller ekonomibyggnader är Gårdsförsäkring ett alternativ.

Bostadshus är i de allra flesta fall fullvärdesförsäkrade, vilket innebär att om huset blir totalskadat vid t.ex. en brand ska en så lika byggnad som den gamla uppföras. För äldre byggnader på tomten eller byggnader som är i mindre bra skick, d.v.s. där det redan finns ett mycket stort renoveringsbehov, tecknas en Förstariskförsäkring. Där gäller en högsta ersättning med det belopp som anges i försäkringsbrevet.

För vem gäller försäkringen? Det gäller för dig som försäkringstagare samt de medlemmar av ditt hushåll som bor och är folkbokförda på försäkringsstället. Inneboende som hyr och är bosatt på försäkringsstället men inte delar hushåll med dig, omfattas inte av din hemförsäkring.

Var gäller försäkringen? På det försäkringsställe som är angivet i ditt försäkringsbrev. Hemförsäkringen gäller inom Norden. Den gäller också som reseskydd i hela världen i 45 dagar.

Detta ingår bland annat i en villahemförsäkring

Egendomsskydd

Egendomsskydd

Om något skulle hända ditt hus eller dina saker. Egendomsskyddet ersätter bland annat skador genom:

 • inbrott/stöld
 • bränder
 • vatten-/läckageskador
 • storm- och blixtskador
 • översvämningsskador
 • skador på hushållsmaskiner och installationer.
Ansvarsskydd

Ansvarsskydd

Om du blir krävd på skadestånd för att ha skadat någon eller någons saker, utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar ett eventuellt skadestånd upp till 5 miljoner kronor.

Rättsskydd

Rättsskydd

Du kan få ersättning för advokat- och rättegångskostnader upp till 340 000 kronor om du hamnar i en tvist som kan gå till tingsrätt.

Grundförutsättningen för att rättskyddet ska gälla är att hemförsäkring ska ha funnits sammanhängande i minst två år om ett behov av försäkring har funnits.

Reseskydd

Reseskydd

Om du blir akut sjuk eller om du skadar dig i en olycka under resan. Vi betalar nödvändiga och skäliga kostnader för vård och hemtransport.

Om du får akuta tandbesvär under resan. Högsta ersättning är 5 000 kronor för tillfällig behandling.

Om det inträffar en naturkatastrof eller om krig utbryter och du omedelbart måste resa hem. Högsta ersättning är 10 000 kronor.

Om du påbörjat din resa till eller från Norden och på grund av en plötslig och oförutsedd händelse kommer för sent och missar avgången.

Om du tvingas avbryta din resa på grund av akut sjukdom eller olycksfall. Du får ersättning med högst 500 kronor per dag som längst i 45 dagar.

ID stöld

ID stöld

Identitetsstöldförsäkring är inte en försäkring som ersätter skador i vanlig mening. Däremot kan skyddet hjälpa dig med rådgivning och assistans om du skulle bli utsatt för en ID-kapning.

Du får tillgång till telefonhjälp och rådgivning 24 timmar om dygnet samt tips om hur du kan förebygga och upptäcka identitetsstöld.

Om du drabbats av en identitetsstöld får du bland annat hjälp med att

 • Kartlägga omfattningen av identitetsbedrägeriet
 • Spärra ditt personnummer
 • Bestrida felaktiga fakturor
 • Ta bort felaktiga betalningsanmärkningar
 • Överklaga beslut om du råkat ut för lagfartskapning, det vill säga om någon med hjälp av en förfalskad handling har beviljats äganderätt till din fastighet
Allrisk lösegendom

Allrisk lösegendom

Detta är en tilläggsförsäkring som vi alltid erbjuder alla kunder. Allriskförsäkringen, även kallad otursförsäkring eller drulle, gäller för dina personliga saker som skadas eller förloras på grund av en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Högsta ersättningsbeloppet är 100 000 kronor.

Överfallsskydd

Överfallsskydd

Om du råkar ut för misshandel.

Sanering av skadedjur

Sanering av skadedjur

Försäkringen gäller för sanering av levande insekter och gnagare. Saneringsåtagandet gäller utan självrisk inom och i direkt anslutning till bostadshuset och för byggnader som är inredda för bostadsändamål. Saneringsåtagandet gäller utan självrisk. Försäkringsgivare och utförare av tjänsten är Anticimex Försäkring AB, ring 0303-625 50 eller anmäl ärende på www.anticimex.se.

Läs mer

Här kan du ladda ner och läsa mer i detalj om din försäkring. Med hjälp av faktabladet kan du också enkelt jämföra med andra försäkringar. Vilket villkor som gäller för din försäkring framgår av ditt försäkringsbrev.